Ontmoeting

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:

Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

 

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons e-mailadres.

Franciscaanse ontmoeting

Werktuig van uw vrede We zingen: Wees hier aanwezig
Wees hier aanwezig, muziek
Gebed: bijvoorbeeld zo
God, die woont in het ontoegankelijk licht
verdrijf de duisternis uit ons hart.
Geef ons een eerlijk geloof
een sterk vertrouwen en een consequente liefde.
Geef mij dat fijne zintuig
waardoor ik mij kan onderscheiden en zien
wat U werkelijk van mij vraagt.
Amen

 

Lezing uit de geschriften van Franciscus
De Heer heeft mij geopenbaard
dat wij bij wijze van groet moeten zeggen:
De Heer geve u vrede.

In welk huis ze ook binnengaan,
zal hun eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis.
en volgens het heilig evangelie
mogen zij eten van alle spijzen
die hun worden voorgezet.

Ik raad mijn broeders aan
ik vermaan en waarschuw hen
in de Heer Jezus Christus
om, terwijl zij door de wereld gaan,
geen ruzie te maken en geen woordenstrijd te voeren
en niet over anderen te oordelen.

Maar zij zullen mild, vredelievend en bescheiden zijn
zachtmoedig en deemoedig
en met allen spreken overeenkomstig onze leefwijze
zoals dat behoort.

En hij moet vermijden
om kwaad te worden of zich op te winden
over iemands zonde.
Want toorn en opwinding verhinderen
in hemzelf en in anderen de liefde.

De een zal de andere gerust zijn nood kenbaar maken,
want als een moeder
haar lichamelijk kind voedt en liefheeft
met hoeveel meer zorg moet iemand dan niet
zijn geestelijke broeder liefhebben en voeden?
en als iemand van hen ziek wordt,
moeten de andee broeders hem zó dienen
als zij zelf gediend zouden willen worden.

En overal waar broeders zijn en elkaar treffen
zullen zij tonen dat zij voor elkaar huisgenoten zijn.

Psalm uit het Lijdensofficie
Zingt voor de Heer een nieuw lied
want Hij heeft wonderbare dingen gedaan.

Zijn rechterhand en zijn heilige arm
hebben zijn geliefde Zoon geheiligd.

de Heer heeft zijn heil bekend gemaakt
voor het oog van de volken
heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard.

Op die dag heeft de Heer zijn barmhartigheid gezonden
enin de nacht zijn lied.

dit is de dag die de Heer gemaakt heeft
laten wij juichen en ons daarin verblijden.

Gezegend die komt in de naam van de Heer
De Heer is God en Hij heeft ons verlicht.

De hemelen moeten zich verblijden
en de aarde moet juichen.

De zee moet opbruisen met al wat zij bevat
de velden moeten zich verheugen met al wat daarop is.

Brengt de Heer, stammen en volken,
brengt de Heer roen en eer,
de roem van zijn heilige naam.

Zonnelied van Franciscus
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,

om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.

1. Wees geprezen mijn Heer, om uw schepsel broeder zon
die voor ons de dag tot dag maakt
en met licht en kleur stralend heen wijst naar de bron
die het leven in zijn volheid raakt.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,

om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.

2. Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster maan,
en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar.
Om de wolken en het licht en om alle weerbericht,
broeder wind, fris of zacht of ontembaar.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,

om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.

3. Om het water dat helder en goed is voor wat leeft
en verdeeld in duizend stromen.
Wees geloofd om broeder vuur
die ons licht en warmte geeft
en met kracht in ons hart wil komen.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,

om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.

4. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepping die ons voedt
om de overvloed van moeder aarde
die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet
en wat leeft verhoogt in waarde.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,

om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.

Stilte

Overweging of uitwisseling

Voorbede
v.: Laten wij bidden voor elkaar
dat wij oog hebben voor broosheid en zwakheid:
a.: en niet als vreemden langs elkaar lopen.

v.: Laten wij bidden voor elkaar
dat wij elkaar motiveren waar wij kunnen
a.: door voorbeeld te zijn in het goede.

v.: Laten wij bidden voor mensen in hun ouderdom
dat zij niet verbitteren
a.: maar mensen ontmoeten die aanstekelijk goed voor hen zijn.

v.: Laten wij bidden voor de gekwetsten langs de weg
dat wij geen omweg maken voor hun miserie
a.: maar hen helpen en dragen.

v.: Laten wij bidden voor kinderen
dat zij niet egoïstisch worden opgevoed
a.:maar gevoelige gemaakt voor de noden van anderen.

v.: Laten wij bidden voor de jongeren
dat zij zich niet verliezen in spullen en meer consumeren
a.: maar een gevoel aankweken voor eerlijkheid en delen.

v.: Laten wij bidden voor de zieken
dat zij moed en kracht vatten in hun lijden
a.: en de genade en troost en bemoediging

v.: Laten wij bidden voor mensen die zwak zijn
dat wij mild voor hen zijn
a.: en hen dragen in hun broosheid

v.: Laten wij bidden wereldwijd en over alle grenzen hen
voor heel de aarde en voor alle mensen
zoals Jezuse ons heeft voorgebeden

(bidden met de handpalmen omhoog gekeerd)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed

Wees werktuig van vrede, want liefde blust haat
en eenheid heelt breuken, ontzenuwt het kwaad.

Breng hoop in de wanhoop, geef troost onverwacht,
droog bittere tranen, verhelder de nacht.

dat maakt je gelukkig, van binnen heel rijk.
Zo bouwen wij mensen aan Gods koninkrijk.

Zegen

De Heer zegene en beware u
De Heer tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u.
De Heer wende zijn gelaat naar u toe
en geve u zijn vrede.

We zingen: De Heer zegene u.
Gezongen zegen

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.